Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

I LO im. Stanisława Staszica w Zgierzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.staszic.zgierz.pl/

Data publikacji: 2003.07.01

Data aktualizacji: 2020.08.12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niektóre pliki nie są dostępne w formacie elektronicznym (pdf, doc) – skany. W miarę możliwości będziemy to poprawiać.

Oświadczenie zostało sporządzone: 2020.08.25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktowa – Beata Pośpiech,

e-mail - b.pospiech@staszic.zgierz.pl ,

telefon 42 719-08-79

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą formy alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się do strony ul. 3-go Maja. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz podest umożliwiający dostanie się na parter szkoły, na wyższe piętra prowadzą schody, w budynku nie ma windy, brak zainstalowanych podestów na wyższe pietra.

Istnieje możliwość wejścia na teren szkoły z psem asystującym. W szkole brak tłumacza języka migowego.

Budynek składa się z 5 kondygnacji:

 - piwnica: szatnia szkolna,

 - parter: pomieszczenia administracyjne (sekretariat szkoły, biblioteka, księgowość, kierownik gospodarczy),

 - piętro I: sale lekcyjne, pokój nauczycielski

 - piętro II: sale lekcyjne

 - piętro III: sale lekcyjne

Przed budynkiem szkoły ogólnodostępny parking.

Drogi ewakuacyjne są odpowiednio oznakowane.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.


 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 22
Wprowadzony przez: Maciej Darnikowski
Data opublikowania: 2020-10-19 08:07:03
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu