Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu
Nabór na stanowisko starszy informatyk

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  im. S. Staszica  w  Zgierzu  ul. 3 Maja 41 ogłasza  nabór  na  stanowisko  starszy informatyk.

I.  Planowane zatrudnienie: od 01 stycznia 2020 r.

II. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.

III. Wymiar czasu pracy:1/4 etatu (10 godz. tygodniowo).

IV. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu,

      ul.3 Maja 41, tel.42 719 – 08 – 79, e -mail: sekr@staszic.zgierz.pl

Określenie  wymagań związanych ze stanowiskiem  starszy informatyk:

1. Wykształcenie wyższe  informatyczne.

2.  Posiadanie obywatelstwa  polskiego.

3.  Zdolność  do czynności prawnych.

4.  Korzystanie z pełni praw publicznych.

5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Staż pracy minimum 5 lat.

8. Obsługa,serwis komputerów i osprzętu komputerowego.

Wymagania  dodatkowe:

1.Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych:

   komunikatywność, dyskrecja, odpowiedzialność, dyspozycyjność, uczciwość,

   systematyczność, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań,

   terminowość, punktualność.

2. Mile widziane doświadczenie w pracy z programami Librus i Vulcan Optivum.

Zakres osoby zatrudnionej na stanowisku  starszy informatyk:

1. Obsługa, serwis komputerów i urządzeń peryferyjnych.
2. Stały nadzór oraz konfiguracja i konserwacja sieci komputerowej.
3. Kontrola zasobów komputerowych pod kątem antywirusowym.
4. Konfiguracja koncentratorów, routerów i drukarek sieciowych.
5. Nadzór i stała konserwacja sieci komputerowej.

6. Nadzór nad zawartością dysków twardych we wszystkich komputerach, w szczególności  zainstalowanego oprogramowania.

7. Nadzór nad stanem technicznym poszczególnych elementów komputerów z uwzględnieniem spójności danych na dyskach twardych.

8. Wymiana zużytych pojemników na tusz i tonerów do drukarek w sposób umożliwiający stały do nich dostęp.

9.  Dbałość o czystość i bezawaryjność powierzonego do konserwacji sprzętu.

10.Znajomość obsługi i administracji programów Librus, Vulcan , Optivum.

Wymagane  dokumenty:

1. CV

2. List motywacyjny.

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzające wymagany staż.

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

    oraz korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego

    postępowanie karne.

6. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnie za przestępstwo umyślne-

    przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalające na podjęciu pracy

    na stanowisku konserwator urządzeń komputerowych.

8. Kwestionariusz  osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu

     osobistego.

10.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

     w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu

     rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

    (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze zmianami.)

11.Kandydat  chcący skorzystać z uprawnień o których mowa w art. 13a ust 2 ustawy

     o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz z ww dokumentami

     kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Inne informacje:

Zgodnie z art. 13a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych informuję, że

w październiku 2019 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu

nie osiągnął wskaźnika zatrudnienia co najmniej 6% osób niepełnosprawnych

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu

osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty należy składać do Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

im. S. Staszica w Zgierzu w godz.9:00 – 15:00 w terminie od 08.12.2019r.-18.12.2019 r.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem

i nazwiskiem kandydata z dopiskiem:

Nabór  na  stanowisko starszy informatyk Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu”.

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 20.12.2019 r. o godz.10:00.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół

Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w kancelarii

Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu przez okres 3-miesięcy

od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.

W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem.

Szkoła nie odsyła dokumentów kandydatom.

Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjne zniszczone.

Przewiduje się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego etapu postępowania

rekrutacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej, o terminie  której  kandydaci

spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu

oraz na tablicy informacyjnej w szkole.

 

                                                                                               Dyrektor

                                                                                               mgr  Beata  Pośpiech

 

                                                                                  

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 88
Wprowadzony przez: Maciej Darnikowski
Data opublikowania: 2019-12-09 11:59:29
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Nie modyfikowano artykułu